ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Обява за събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Текущ ремонт на ОУ“П.Р.Славейков“ по обособени позиции

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Документация

Бланки:

Образец 1 – завление за участие

Образец 2 – Опис 

Образец 3 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 

Образец 4 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 ЗОП 

Образец 5 – Преференциален данъчен режим

Образец 6 – Обстоятелства по чл.69 ЗПКОНПИ

Образец 7 – Декларация за изпълнени доставки 

Образец 8 – Декларация от подизпълнител

Образец 9 – Декларация за конфиденциалност

Образец 10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

Образец 8а 

Образец 8б 

Образец 11 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Образец 11а 

Образец 12 – декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП

ПРОЕКТ ДОГОВОР

Обява за обществена поръчка

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Разяснения на основание чл.189 от ЗОП1