ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

План-прием на ученици в 1 клас за учебната 2018/2019 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

През тази година Ви предстои избор на училище за Вашето дете. За да Ви помогнем при вземането на решение и направим по-прозрачна организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната информация:

Общински съвет – Ямбол прие Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Ямбол. Със системата и графика на дейностите можете да се запознаете  ТУК.

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

/На основание чл. 143, ал. (1), от ЗПУО, относно правото на училищата да определят начин на прием на ученици в съответствие с нормативните изисквания /

  1. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПУО училищното образование е задължително до навършване на 16 годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало годината на навършване на 7 годишна  възраст на детето.
  2. На основание чл. 8, ал. 3 от ЗПУО училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6 годишна възраст на детето по преценка на родителя и готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени от държавния стандарт за предучилищното образование.
  3. За учебната 2018/2019 г. приемът на ученици в 1 клас ще се осъществява съгласно приетата от Общински съвет- Ямбол „Система от правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Ямбол“.
  4. На основание чл. 12, ал. 2 от ЗПУО  и чл. 205, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на училище ОУ “П.Р.Славейков“- гр. Ямбол децата постъпват в І клас по заявление на родителите (настойниците им), с приложено копие от акта за раждане, удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас (оригинал).

Критерии, график на дейностите  за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година утвърдени със Заповед №879 от 26.02.2018г. на Директора на ОУ“П.Р.Славейков“ гр. Ямбол

Заповед №879/26.02.2018г.

СПИСЪК на класираните ученици в 1 клас за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК с входящи номера на записаните ученици в 1 клас за учебната 2018-2019 година