ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Занимания по интереси 2021/2022 учебна година

1. Клуб „Забавна граматика“ , ръководител: Мариана Петкова                  2. Клуб „Многознайко“, ръководител: Дорина Братанова

3. Занимания по интереси, ръководител: Николай Господинов               4. Клуб „Малки предприемачи“, ръководител: Галина Палукова

5. Клуб „Знам и мога“, ръководител: Красимира Сивова                              6. Клуб „Предприемачи“, ръководител: Елена Камбурова

7. Клуб „Занимателен час“, ръководител7 Мариана Илчева                       8. Клуб „Театър“, ръководител: Дагомира Бодурова

9. Клуб „Палитра“, ръководител: Александър Александров                       10. Творческо студио, ръководител: Мария александрова

11. Клуб „Питагор“, ръководител: Габриела Каменова-Маринова           12. Клуб „ЛЕГО конструиране“, ръководител Галина Пенева

13. Клуб „Успешни математици“, ръководител: Станимира Крумова     14. Клуб „Отличници НВО“, ръководител: Антоанета Ангелова

15. Клуб „Математика, ура“, ръководител: Валентин Бакалов                   16. Клуб „Мини баскетбол“, ръководител: Косьо Великов

17. Клуб „Мини баскетбол“, ръководител: Георги Георгиев                      18. Клуб „Мини баскет“, Ръководител: Пламена Шопова

 

Иновативен проект : „Искам да зная, да мога, да бъда“ – модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни подходи в извънурочната и извънкласна дейности

Чрез Програмата се стремим да представим и надградим поетапно личностните, социални и граждански компетентности на учениците, използвайки усвоените знания по учебните предмети за гражданското съзнание и добродетели в демократичното общество. Учениците допълват своите знания, умения и имат готовност за отговорно гражданско поведение. Целта на образованието за демократично гражданство е ученикът да познава институции, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическата и политическата реалност на глобализиращия се свят. Чрез гражданското образование се зачита значимостта на всяка личност да признава правото и ценността на различието като приема равнопоставеността на всички в социалното пространство. Програмата дава възможност ученикът да взаимодейства с членове на семейството си и общността по конструктивен и уважителен начин. Интерактивните занятия, заложени в нея, дават възможност на ученика да опознае себе си, изследвайки своите емоции, реакции, да изрази своята гражданска позиция, да взема самостоятелно решения за своето развитие, да проявява инициативност и способност при поставяне на цели, да планира и обосновава действията си. Носи отговорност за поведението си, умее да оценява влиянието на постъпките си и тези на своите съученици. Овладява умението да дискутира по различни теми. Разширява своите знания и умения , свързани с дебатите и медиацията.

2 клас

Група „Ние децата на Ямбол“ 2в клас със ръководител: Радостина Драгнева-Томова

Група „Достоен Гражданин“ 2а клас със ръководител: Катя Тодорова

Група „Аз – детето и светът около мен“ 2г клас със ръководител:Пенка Петкова

Група „Аз, ти, ние“ – 2б клас със ръководител: Недялка Колева

5 клас

Група „Гражданско образование“ в 5а с ръководител  Ивелина Тепсизова

Група „Гражданско образование“ в 5б с ръководител   Живка Василева

Група „Гражданско образование“ в 5в с ръководител   Петя Данкинова

Група „Гражданско образование“ в 5г с ръководител   Райна Димитрова