ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Занимания по интереси 2023/2024 учебна година

1. Клуб „Детски свят“, с ръководител: Галина Палукова

2. Клуб „На крилете на Пегас“, с ръководител: Георги Дичев

3. Клуб „Многознайко“, с ръководител: Дорина Братанова

4. Мажоретен съста, с ръководител: Емили Илиева

5. Клуб „Аз, роботът“, с ръководител: Любомир Григоров

6. Клуб „Приказен свят“, с ръководител: Мариана Петкова

7. Творческо студио, с ръководител: Мария Александрова

8. Театрален клуб „Светът е сцена“, с ръководител: Мими Караколева

9. Фолклорна група „Славейчета пеят“, с ръководител: Нанка Колева

10. Група „Светът и ние“, с ръководител: Николай Господинов

11. Група „Мини бижу 1“, с ръководител: Павлина Христова

12. Клуб „LEGO“, с ръководител: Симона Казакова

13. Мини мажоретки, с ръководител: Снежана Василева

14. Студио „Училище в кадър“, с ръководител: Стоян Георгиев

15. Клуб „Знам и мога“, с ръководител: Таня Георгиева

16. Клуб „Сръчковци“, с ръководител: Таня Костова

Иновативен проект : „Искам да зная, да мога, да бъда“ – модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни подходи в извънурочната и извънкласна дейности

Чрез Програмата се стремим да представим и надградим поетапно личностните, социални и граждански компетентности на учениците, използвайки усвоените знания по учебните предмети за гражданското съзнание и добродетели в демократичното общество. Учениците допълват своите знания, умения и имат готовност за отговорно гражданско поведение. Целта на образованието за демократично гражданство е ученикът да познава институции, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическата и политическата реалност на глобализиращия се свят. Чрез гражданското образование се зачита значимостта на всяка личност да признава правото и ценността на различието като приема равнопоставеността на всички в социалното пространство. Програмата дава възможност ученикът да взаимодейства с членове на семейството си и общността по конструктивен и уважителен начин. Интерактивните занятия, заложени в нея, дават възможност на ученика да опознае себе си, изследвайки своите емоции, реакции, да изрази своята гражданска позиция, да взема самостоятелно решения за своето развитие, да проявява инициативност и способност при поставяне на цели, да планира и обосновава действията си. Носи отговорност за поведението си, умее да оценява влиянието на постъпките си и тези на своите съученици. Овладява умението да дискутира по различни теми. Разширява своите знания и умения , свързани с дебатите и медиацията.