ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Иновативно училище

ischools_transparent_logo                  Из Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

За иновативни се определят училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.

Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез следните дейности:

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;

3. използват нови методи на преподаване; 4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

С РЕШЕНИЕ № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година ОУ „П.Р.Славейков“ е обявено за иновативно училище.