ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Национална програма „Заедно в грижа за ученика“

Обща цел: Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ образователен етап.

Конкретни (специфични) цели: 1.Осигуряване възможности за прилагане на индивидуален подход в обучението, основан на системно проследяване на постиженията учениците и отчитане на техния напредък от подготвителната група до завършване на основно образование. 2.Улесняване на прехода между отделните етапи на образование. 3.Създаване на партньорства и мрежи между училища и детски градини.

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. За целта е необходимо да се осигурят материали за изготвяне на индивидуално портфолио с еднакъв дизайн за всички ученици от паралелката. Участието на ученика при създаване на критериите за оценка и при подбора на материалите за портфолиото позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване и да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене.

Ръководители:

1а клас -Таня Костова- старши учител начален етап;  1б клас – Таня Георгиева- старши учител в начален етап;  1в клас – Снежана Василева- старши учител начален етап;  1г клас – Виолета господинова- старши учител начален етап

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Дейността се осъществява от екип от учители – учител в детска градина и начален или начален и прогимназиален и е насочена към подготовка за по-плавни преходи между отделните етапи, обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им. Координацията и финансирането на дейността на сформираните учителски екипи се осъществява чрез училищата.

Екипи:

  1. Красимира Сивова – учител начален етап, Драгомира Бодурова – старши учител прогимназиален етап
  2. Елена Камбурова – старши учител начален етап, Мария Александрова – старши учител прогимназиален етап
  3. Мариана Илчева – старши учител начален етап, Габриела Каменова-Маринова – старши учител прогимн. етап
  4. Георги Дичев – старши учител начален етап, Красимира Драгова – учител прогимн. етап