ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Нов училищен вестник

Днес излезе от печат училищен вестник на ОУ“П.Р.Славейков“ списан по Проект BG05M2OP001-2.012-0001″Образование за утрешния ден“ , финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той е резултат от старанието и труда на Група „Училищен вестник“. В нея взеха участие 15 деца от 6 клас, като повишиха своите дигиталната компетентност и умения под формата на извънкласни дейности.

Вестник Славейковци