ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Обява за събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Текущ ремонт на ОУ“П.Р.Славейков“ по обособени позиции

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Документация

Бланки:

Образец 1 – завление за участие

Образец 2 – Опис 

Образец 3 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 

Образец 4 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 ЗОП 

Образец 5 – Преференциален данъчен режим

Образец 6 – Обстоятелства по чл.69 ЗПКОНПИ

Образец 7 – Декларация за изпълнени доставки 

Образец 8 – Декларация от подизпълнител

Образец 9 – Декларация за конфиденциалност

Образец 10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

Образец 8а 

Образец 8б 

Образец 11 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Образец 11а 

Образец 12 – декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП

ПРОЕКТ ДОГОВОР

Обява за обществена поръчка

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Разяснения на основание чл.189 от ЗОП1

Протокол на основение чл 97 ал4 от ППЗОП

Договор 18

Договор 19

Договор 21