ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проект „Образование за утрешния ден“

Без име

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР),
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  1. усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. модернизиране на методите и средствата за обучение;
  5. повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

За учебната 2019/2020 година в ОУ“Петко Р. Славейков“ стартираха работа две групи по проекта: “ Занимателни информационни технологии“ с ръководител г-жа Габриела Каменова и „Училищен вестник“ с ръководител г-жа Галина Пенева.

За учебната 2020/2021 година в училището работи една група: „В дигиталния свят“ с ръководител г-жа Галина Пенева.

На 24.06-2021г. се проведе последното заключително занятие по проекта „Образование за утрешния ден“ група “ В дигиталния свят“. Гости на  представянето бяха децата от 5а, 5г,  5д, 7а  класове, техните учители и г-жа Бицова – директор на училището. Ръководителят на групата г-жа Пенева представи изработените рисунки по проекта, а децата разказаха какво ново са научили по време на занятията. Задочно гост на занятието беше инж. Асен Атанасов – проектант. Чрез неговата презентация, децата научиха как се прави 3D проект на малък хеликоптер.

IMG_20210624_091416 IMG_20210624_091721 IMG_20210624_091734 IMG_20210624_091758 IMG_20210624_091840 IMG_20210624_091848 IMG_20210624_092022 IMG_20210624_092143 IMG_20210624_092731