ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проект „Подкрепа за успех“

Без име 1

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Група „Аз, малкият гражданин“ 6 клас – ръководител г-жа Драгомира Бодурова.

Група „Българският език – лесен и интересен“ – 7 клас – ръководител г-жа Живка Василева.

Група „Знание“ – 7 клас – ръководител г-жа Петя Данкинова

Група „Криерно ориентиране“ – 7 клас – ръководител г-жа Кремена Костова

Дейностите са насочени към ученици, които се обучават в училища с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане. Целта е да се повиши мотивацията за учене на учениците в риск от отпадане посредством организиране на съвместни занимания по интереси и стимулиране на творческите изяви чрез включване в изпълнението на дейността и на ученици, извън целевата група. Заниманията се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“, както и в други направления съобразно желанията и интересите на учениците и възможностите на училището.