ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проект по Програма „Еразъм+“ Договор № 2022-1- BG01-KA122-SCH-000072492

Проект Еразъм +

Проект по Програма „Еразъм+“ Договор № 2022-1- BG01-KA122-SCH-000072492

„Улови и сподели!“- Изграждане на умения за дигитализиране на работата на педагогическия специалист чрез съвременните технологии и възможностите за нейното разпространение

Продължителност: 1 юни 2022 до 31 май 2023г. Стойност: 25 620 евро

В съвременното българско образование един от основните проблеми за разрешаване е изграждането на доверие към институцията училище от страна на външните за нея лица – родители, местна общност, образователни експерти на регионално и национално ниво. През годините на промяна на системата, това доверие бе изгубено в резултат на не малко медийни публикации, чийто акцент бе показването на недъзите в училищната степен на образование, но не е и на успехите и постиженията. Една от причините за недоверието към училищната институция е липсата на пряка прозрачност по отношение на случващото се в нея. Учителите, като общност, не са свикнали да се представят чрез постиженията на своите възпитаници, нито пък да ги афишират публично. Българският учител се стреми да свърши добре своята работа с децата, но не и да сподели резултатите от нея. Често добрите постижения, дори и на ниво конкретно учебно съдържание, се съобщават само в затворения кръг на педагогическия колектив или се споделят с родители по време на родителска среща. По този общността  не получава информация за тези малки успехи. Тази капсулованост по отношение на случващото се в училищния живот трябва да бъде променена. Излизането от затвореността може да се постигне с въвеждане на механизми, които позволяват проследимост на училищния живот, както и отвореност по отношение на ежедневната работа на учителя. Когато говорим за случващото се в училищния живот, ние разбираме освен усвояването на учебното съдържание от задължителната подготовка на учениците, така и всички онези форми и изяви, които са част от  живота на учениците, като спортни мероприятия, концерти, туристически излети, екскурзии, зелени училища и други. Дигитални технологии в областта на медиите са развити в степен, която позволява да се създават качествени медийни материали (снимки, видео и аудио записи) дори и от непрофесионалисти, при условие, че те притежават определен обем от знания и умения за работа с тях. Бързото, надеждно и ефективно, свързано с липсата на допълнителни разходи, разпространение по електронен път на медийни продукти позволява те да стигнат до своите потребители без ограничение във времето и мястото за достъп до тях. Съвременният родител  и ученик ползват с лекота дигиталните технологии, както на своите персонални устройства у дома, като лаптоп, таблет или компютър, така и на личния си смартфон. Налице са основните фактори, които могат да позволят случващото се в училищния живот да бъде видимо. Чрез дигитализиране на част от случващото се в училищния живот от самите учители, с течение на времето ще се създаде набор от материали, доказващи работата на педагогическия специалист. Тези материали ще допринесат и за качествената оценка на труда на учителя.

Знанията и уменията, които учителят трябва да притежава са свързани с цифрово фото и видео заснемане, аудио запис, обработка на заснетия материал, разпространението му сред заинтересованите лица, като се зачитат правилата, свързани със защита на личните данни. Тези знания и умения могат да бъдат усвоени от почти всеки педагогически специалист.

 Цел на проекта: Придобиване и прилагане на знания и умения за дигитализиране работата на педагогическите специалисти и споделянето на създадените медийни материали.  Целта е насочена към трайното усвояване на знания и умения, които ще позволят на педагогическите специалисти да заснемат своята работа с учениците, като използват различни дигитални средства – цифров фотоапарат, цифрова видеокамера, цифров диктофон, скенер. Тези знания и умения трябва да включват, от една страна работата със съответните технически средства, от друга – използването на специализирани софтуерни продукти със свободни права за обработка на дигитализирания материал, а от трета – възможностите за разпространение на създадените медийни продукти по различни дигитални канали, като се спазват правилата за лични данни и защита на подрастващите. Създадените от тях материали трябва да отговарят на определени критерии по отношение качество на заснемане и обработка, както и подходящите медийни формати за разпространение, които улесняват достъпа до тях на заинтересованите страни.

12 педагогически специалисти от ОУ „П.Р. Славейков“ ще участват в структуриран курс на тема „Средства и методи за споделяне работата на учителя“ в Берлин, Германия. Курсът се провежда в рамките на 6 учебни дни, от 23.06 2022г. до 30.06.2022г., като негов организатор е „Youth connected by Sound“ (YCBS), Берлин , Германия. В избрания от нас курс се разглеждат различни дигитални технологии за документиране и споделяне работата на учителя, създаването на медийни продукти и тяхното разпространение по различни дигитални канали. Повече информация за курса може да се получи на следния линк: https://ycbs.eu/en/europe/europe-on-ycbs/373-tools-and-methods-of-sharing-the-teachers-work.html

Педагогическите специалисти ще се запознаят с особеностите на видеозапис на урок, концертно представяне на учениците и спортно представяне. Те ще научат някои основни техники на работа с камера, когато снимат с една или две камери. Участниците ще придобият знания и умения за аудиозапис на разговори с ученици в ежедневни ситуации, както и с музикални и артистични изпълнения. В поредица от практически упражнения те ще се научат да работят с цифров фотоапарат. Специално внимание ще бъде отделено на споделянето на документирани материали в различни файлови формати по отношение на правото на поверителност.

След обучението участващите учители ще предадат своите знания и умения на колегите си на организиран вътрешен квалификационен семинар. Спечеленият проект за международна мобилност по Програма Еразъм + e съществен елемент от квалификационната дейност  на педагогическите специалисти в училище . В този етап от работа по проекта ще бъде стартиран и eTwining проект. В училище ще бъде създадена медийна лаборатория,  която ще разполага с   техника  за дигитализиране (цифрова видеокамера, цифров фотоапарат, цифров диктофон). В нея  учителите ще разполагат  с работно място с компютър с връзка с интернет за обработка на заснето и неговото разпространение. В лабораторията учителите ще могат да се събират, обсъждат и подпомагат при дигитализирането на своята работа. През учебната година учителите, участващи в проектните дейности, ще дигитализират моменти от случващото се в училище, какво в редовните учебни занятия, така и в извънкласните форми. Част от създадените от тях дигитални продукти ще бъдат споделяни с родителите, с общността.

Предстои сключването на договор с ЦРЧР, изготвяне на допълнителни споразумения с ръководния екип – директор и главен счетоводител и осъществяване на подбор на участниците в мобилността.