ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проект „ПрироДА“

Стартира нов интересен проект

Проектът е озаглавен ПрироДА („ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитаване на поколение от обучени и знаещи поддръжници“ (LIFE15-GIE/BG/000977) и е разработен по програма LIFE на Европейския съюз, съвместно  с Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета Либри“.

От цяла България за участници в проекта са избрани 56 училища. Нашето училище е единственото от Ямболска област.

Основните цели на проекта са: 

1) формиране на ключови компетентности за подкрепа на устойчивото развитие;

2) информираност на младите хора за мрежата Натура 2000;

3) повишаване на качеството на обучението по природни науки в 5. – 7. клас чрез прилагане на иновативни методически технологии.

За целта е оборудвана интерактивна Стая за ПрироДА: лаптоп, екран с висока резолюция за дигитални ресурси, лиценз за използване на специализиран софтуер.

В рамките на проекта учениците ще разработват идеи за опазване на драстично намаляващото биологично разнообразие; ще правят анкетни проучвания сред съученици, учители, родители граждани; заедно със своите учители ще разработват обучителни ресурси за устойчиво развитие; ще посетят зона от Натура 2000 и др.  Ръководителите на групи ще се ангажират със създаването и работата на мрежа от учители за ПрироДА, участвали в разработването и пилотирането на обучителните ресурси по проекта.В края на дейностите по проекта ще се осигури възможност за представяне на Стаите на ПрироДА на националното събитие Натура 2000 идва в столицата.

Стартира нов проект