ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „П.Р.Славейков“ – Ямбол  участва в проект № BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Дейностите, по които училището участва са:

Информация за дейностите по Проект РАВЕН-ДОСТЪП…