ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В периода от 15.09.2022г. до 23.12.2022г в ОУ „П.Р.Славейков“ се проведоха обучения на деца и преподаватели по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

В краткосрочното обучение за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение се включиха 6 новопостъпили учители. Те получиха сертификати за успешно преминат курс на обучение и са повишили уменията си в използването на ИКТ в учебния процес; използване на образователни ресурси за преподаване и обучение от разстояние; оценяване постиженията на учениците при синхронно обучение от разстояние; обработка на данни, презентации и др. в рамките на учебния процес, както и в работа с оборудване.

Четири групи първокласници също придобиха умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи по същия проект. Целта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. За постигане на по-голяма ефективност заниманията се провеждат в малки групи от средно пет деца.