ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

П О К А Н А

За участие в Общо събрание

Училищно настоятелство „Гражданин” към ОУ „П. Р. Славейков“ -гр. Ямбол ,

код по БУЛСТАТ 128529544

П О К А Н А

За участие в Общо събрание

Управителният съвет на  Училищно настоятелство „Гражданин” към ОУ „П. Р. Славейков“

гр. Ямбол , код по БУЛСТАТ 128529544, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и чл.14 от Устава на Сдружението, свиква  Общо събрание на членовете на сдружението на02.10.2023 г. , от 17,30 часа в сградата на ОУ „П.Р. Славейков“- ул „ Янко Сакъзов“№ 8, гр.  Ямбол при следния дневен ред:

1.Освобождаване на членовете на Управителния съвет и Контролния  съвет на сдружението и освобождаването им от отговорност за дейността им.

2.Избор на нови членове на УС и Контролния съвет.

3. Освобождаване на на Председателя на управителния съвет/ председател  на училищното настоятелство/ и избор на нов.

При липса на кворум /на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.14 ал.5 от устава на сдружението , Общото събрание ще се проведе същия ден в 18,30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Красимира Сивова- председател на Училищно настоятелство „Гражданин” към ОУ „П. Р. Славейков“ -гр.Ямбол

Покана- УН Гражданин