ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк https://teachers.mon.bg

През декември 2018 г., в кампания Октомври – Декември 2018 г. на проекта, педагогическите специалисти участваха в обучение на тема: Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти.

Темата е много актуална и интересна. Сподели се опит в изграждането на ефективни взаимоотношения между учители, родители и деца чрез разнообразни съвместни дейности. Съвместните инициативи са възможност родители и ученици да се забавляват, изпълнявайки поставената им задача заедно. Целта е да се стигне до съпричастност от страна на децата към работата на родителите, както и обратното – родителите да вникнат в проблемите на  децата.

Обучението постигна целта си. Родителите се убедиха, че в училището е спокойно, атмосферата е позитивна и се работи в полза на децата. Учениците осъзнаха, че да си родител е отговорно и трудно. Учителите намериха съюзници в лицето на родители и ученици.

На всеки педагогически специалист бе присъден 1 квалификационен кредит.

От началото на проекта до момента в Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен се включиха 29 педагогически специалисти.

В Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита взеха участие 10 педагогически специалисти.

В кампания Октомври 2020 – Октомври 2021 предстои обучение на тема: Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците.