ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Училищно Настоятелство „Гражданин“ към ОУ „П.Р.Славейков“- гр. Ямбол

Кои сме ние?

Училищно настоятелство „Гражданин” – гр. Ямбол е учредено като неправителствена организация с Решение 88/ 14.06.2016 г. на ЯОС, като продължител на традициите на УН  „Славейков”, учредено през 2001г. Мисията на Сдружението е да подпомага учебно-възпитателния процес в училище и да съдейства за неговото стопанско и материално осигуряване. Училищното настоятелство се съобразява с приоритетите на училището, като си поставя подобни цели и разпространява добрите практики в образованието.

Какво правим?

Установяваме контакт и търсим подкрепа от физически и юридически лица с нестопанска цел, организации, посолства, граждански институции,, местната власт, медии, бизнес среди; Подпомагаме с различни инициативи и дейности; Осъществяваме издателска дейност за популяризиране на добри практики; Развиваме спомагателна дейност за финансиране; Изграждаме собствен фонд с помощта на спонсори и дарители за финансиране на училищни програми.

Проекти, по които сме работили с училището и ЦОПСИ:

Управителен съвет

Председател:
Красимира Стефанова Сивова
Членове:
Красимира Костадинова Иванова – Атанасова

Пеньо Иванов Пенев

Яна Михайлова Първанова

Михаела Димитрова Петрова

Контролен съвет

Валентин Георгиев Бакалов
Атласка Любенова Данкова

Нина Тодорова Илинска

Председатели на УН и на УС

1. Димитрина Иванова Николова – 2001 – 2007
2. Илиана Василева Бицова – 2007- 2010
3. Красмира Стефанова Сивова – 2010 – до сега

Адрес:

Ул. Янко Сакъзов” №8
Ямбол 8600
България
Тел. факс 046/ 66 31 17