ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Мисия и визия

    МИСИЯ

Развиване  на ОУ „П.Р.Славейков“  в модел на съвременно иновативно училище за развиване на ключови интелектуални, социални и емоционални компетентности у учениците в унисон с предизвикателствата на XXI век.  Реализиране на иновативния проект „Искам да зная, да мога, да бъда – модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и  иновативни подходи в  извънурочната и извънкласна дейности“ поетапно от 2 до 7 клас, чрез Училищната програма за социални умения и личностно развитие.

Формиране на  креативни личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на демократичните ценности; адаптиране на училищния учебен план към изискванията  на гражданското общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби и следване естествения темп на развитие на ученика.

   ВИЗИЯ

Използване на многообразие от дигитални технологии и учебни сценарии с дигитален елемент за трaнсформиране на STEM учебно съдържание и знания.  То се базира на интегриран подход и методика, която поставя ученика в центъра на обучението и насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, учене чрез преживяване, творчество и експериментиране, проблемно-базирано обучение, използване на „реалния свят” за поставяне на конкретен проблем. Уменията, които ще разгърне този метод на работа са: решаване на проблеми/казуси, вземане на решение, колаборативност, умения за лидерство.

Утвърждаване на Основно училище  „Петко Рачов Славейков“  като :

1. Иновативно конкурентоспособно училище, имащо за цел да формира у учениците национални и общочовешки добродетели и основните ключови компетентности на ХХI век .

2. Хуманно и толерантно училище, ориентирано към разширяване на  интересите и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.