ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Приоритети

ГЛАВНА ЦЕЛ:  Развиване  и утвърждаване на модела:  SMART образователната инфраструктура, висококвалифициран и креативен педагогически екип,  творчески развиващи се  и успяващи ученици. 

Приоритети Специфични цели
1. Създаване на условия за оптимално развитие на творческия потенциал на всеки ученик
 • Развитие на функционалната грамотност на учениците- поставяне на ученика в отговорна и активна позиция.
 • Иновативни методи на преподаване и образователна среда- учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от техните учители и съученици, за да се справят по‐успешно с предизвикателствата пред себе си.
 • Разработване и реализиране на интердисциплинарни и мултидисциплинарни уроци.
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.
 • Запазване на високото ниво на прием в начален и прогимназиален етап.
 • Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми.
 • Разширяване мрежата от извъкласни форми.
 • Развиване на съвременни ефективни форми и модели на ученическо самоуправление.
2. Иновативно управление и организация на учебния процес
 • Прилагане на иновативни управленски модели и осигуряване на професионалното израстване на педагогическите специалисти.
 • Въвеждане на нови процедури по оценяване и самооценяване.
 • Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация.
 • Дигитализация на управленските процеси.
 • Поддържане и модернизиране на материалната база на училището.
 • Надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
 • Осигуряване на система за мониторинг и управление на инфраструктурата.
3. Дигитализация на образователно-възпитателния процес
 • Изграждане на Лего център
 • Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури условия за личностно развитие и успешна социална реализация.
 • Стимулиране на учениците за повишаване на функционалната грамотност чрез съвместна работа с различни културни институции.
 • Утвърждаване модела на е – училище.
 • Използване на ИКТ и подходящи електронни платформи и ресурси за обучение.
 • Създаване на условия за изследователска работа, които да подпомагат творческото развитие на учениците чрез проектно-базирани и проблемно-базирани уроци.
4. Утвърждаване на обучението по  иновативният модел „Искам да зная, да мога, да бъда“- инструментариум от  динамични образователни ресурси, за развиване на ключови социални и емоционални компетентности у учениците в унисон с предизвикателствата на XXI век. 
 • Обучение и възпитание на учениците в изграждане на активна гражданска позиция.
 • Разгръщане ролята на ученическия съвет като орган на ученическото самоуправление.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • Училищна медиация- развиване потенциала за справедливост на учениците.
 • Изграждане на навици за здравословен начин на живот както и в условията на  на пандемична обстановка – COVID 19.
5. Привличане на ресурси от външната среда, разработване и участие в проекти и програми.
 • Разработване и успешна реализация на различни национални и международни проекти и програми.
 • Сътрудничество с РИМ и ХГ „Жорж Папазов“ и реализиране на програмата „Музейна педагогика“.
 • Участие в ОПРЧР; в програмите за трансгранично сътрудничество.
 • Участие на училището в дейности на Европейската програма „Еразъм +”.
6. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училище. Безопасна среда за обучение и възпитание. Защита на личните данни.
 • Провеждане на дългосрочни дейности отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на учениците в училище.
 • Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 • Поддържане на собствен домейн.
 • Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици.
 • Гарантиране защитата на достъпа до регистрите съдържащи лични данни.
7. Поддържане и модернизиране на материалната база на училището
 • Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 • Естетизация на училищната и околната среда.
 • Осигуряване на ефективна дигитална среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.
 • Поддръжка на системите за: видеонаблюдение и СОТ, системата за пожароизвестяване.