ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Представяне на проект „Образование за утрешния ден“

Без име
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР),
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

В компютърният кабинет беше представена новата придобивка на училището по Дейност 2 : Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Учебните занятия ще се провеждат с използването на дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание и съответния програмен продукт.

Представени бяха и двата робота, закупени по  Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали.

BOTLEY 2.0 РОБОТ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РИСУВАЩ РОБОТ ARTIE

Принтер Lexmark MB 2442adwe