ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проекти и програми

Национална програма“ Заедно в изкуствата и спорта“

Национална програма „Иновации в действие“ – 2021/2022

Проект по Програма „Еразъм+“ Договор №  2022-1- BG01-KA122-SCH-000072492
 Проект по Програма „ЕРАЗЪМ+” ДОГОВОР НОМЕР : 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014972
 Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“ 2021
Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“
Национална програма „ Иновации в действие“ – 2020/2021 г.
Училищен проект „Вкусната био градинка“ – уроци от природата за всички
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“
Схема „Училищен плод“
Проект „Образование за утрешния ден“
Проект „Успех за теб“