ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проекти и програми

 Проект по Програма „ЕРАЗЪМ+” ДОГОВОР НОМЕР : 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014972
Училищен проект „Вкусната био градинка“ – уроци от природата за всички
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“
Схема „Училищен плод“
Проект „Образование за утрешния ден“
Проект „Подкрепа за успех“
НП „Заедно в грижа за ученика“
НП „Ученически олимпиади и състезания“
Проект „ПрироДа“
Проект „Твоят час“
Извън класни дейности за преодоляване на обучителни затруднения
Представителни изяви на групите 2016/2017 учебна година
Представителни изяви 2017/2018 учебна година